Winacties worden uitgeschreven door:

 • Sinke Dronten B.V.
 • Sinke Emmeloord B.V.
 • Sinke Kampen B.V.
 • Sinke Lelystad B.V.
 • Sinke Urk
 • Sinke Vollenhove
 • Offringa assurantiën B.V.

De betreffende kantoren zijn onderdeel van Sinke Groep gevestigd te Emmeloord. Op winacties zijn deze voorwaarden van toepassing.

Deelname

 1. Deelname aan acties is gratis, bij de betreffende actie wordt duidelijk vermeld op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen.
 2. Deelname aan acties staat open voor inwoners van de regio van de betreffende kantoren.
  Medewerkers van de organisatie en/of aan haar gelieerde ondernemingen of sponsors waarmee Sinke Groep samenwerkt met betrekking tot de betreffende actie en de uit te keren prijzen zijn van deelname uitgesloten.
 3. Een deelnemer kan slechts eenmaal meedoen per actie, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Deelnemers onder de 16 jaar dienen aantoonbaar toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de betreffende actie. Sinke Groep is gerechtigd om het bestaan van deze toestemming te controleren. Indien blijkt dat er geen toestemming is gegeven, kan Sinke Groep er voor kiezen de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog kan aantonen dat er toestemming is verkregen.
 5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan een actie.

Prijzen

 1. Bij de betreffende actie wordt aangegeven hoe de trekking plaats vindt, hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.
 2. Tenzij anders vermeld, worden de winnaars van een actie op een aselecte en onpartijdig wijze aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma of een onafhankelijke jury.
 3. De prijswinnaars worden binnen een week na afloop van de betreffende actie bekendgemaakt. Indien een winnaar niet kan worden bereikt, zal Sinke Groep een volgende winnaar aanwijzen op dezelfde wijze waarop de oorspronkelijke winnaar is aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de prijs.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De prijs wordt zo snel mogelijk overhandigd of verzonden na bekendmaking van de winnaar.
 6. De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar (tenzij het uitdrukkelijk staat aangegeven) of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld.
 7. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor een evenement kan er bij afgelasting van het evenement geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 8. De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. Sinke Groep is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen, noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
 9. Iedere winnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de betreffende actie, waaronder de uitkering van de prijs.
  Eventuele foto’s kunnen dan door Sinke Groep en/of de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Sinke Groep is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan deelnemer.
 10. Indien aan deelname aan de actie inzending van materiaal verbonden is (foto, tekst of ander werk) dan verklaart deelnemer:
  • bevoegd te zijn dit materiaal in te zenden en rechthebbende te zijn op dit materiaal of de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het ingezonden materiaal.
  • door deelname aan de actie verstrekt deelnemer aan Sinke Groep onvoorwaardelijk een niet exclusief overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de betreffende inzending. Sinke Groep mag onder meer de inzending openbaar maken. Deelnemer doet afstand van alle persoonlijkheidsrechten op de inzending, voor zover dat wettelijk gezien mogelijk is.

Persoonsgegevens

 1. Sinke Groep gebruikt de gegevens van de deelnemers voor zover noodzakelijk voor de organisatie van een actie en voor de eventuele toezending van de prijzen.
 2. De privacy statement van de Sinke Groep is hier te vinden.

Algemeen

 1. Indien een actie wordt gecommuniceerd via Facebook of andere social media kanalen, dan wordt deze op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door deze partijen.
 2. De Sinke Groep handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 3. Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.
 4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Sinke Groep.
 5. Indien er voor een actie bepaalde specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze voorwaarden, hebben deze specifieke regels voorrang boven het bepaalde in deze voorwaarden.
 6. Sinke Groep behoudt zich het recht voor om een actie zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen, dan wel te besluiten om niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor de deelnemers.
 7. Sinke Groep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertraging met betrekking tot deelname aan een actie of de aanwijzing van een winnaar. Sinke Groep besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van haar websites en social media pagina’s, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie.
 8. De actievoorwaarden en spelregels kunnen gewijzigd worden. Sinke Groep adviseert daarom regelmatig deze voorwaarden te bekijken.
 9. Voor vragen en/of klachten kan contact worden opgenomen met Sinke Groep, De Deel 22, 8302 EK  Emmeloord, 0527 – 616 551, e-mail info@sinkebv.nl.

Sinke Groep Actievoorwaarden en spelregels – versie 1.0